Lisenssisopimukset

Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (tämä "sopimus") on sitova sopimus IPVideo Corporationin ("Lisenssinantaja") ja sinun (yksityishenkilön tai yhteisön) välillä, joka lisensoi ohjelmiston ja/tai laiteohjelmiston ("Ohjelmisto") ("lisenssinsaaja"). joka liittyy tähän sopimukseen ja sisältyy yhteen tai useampaan lisenssinantajan tuotteeseen ("Tuotteet"). Lisenssinantajan ohjelmistoja ja tuotteita, joita tämä sopimus koskee, ovat, mutta eivät rajoitu niihin, HALO Cloud, HALO Smart Sensor, ViewScan ja AVfusion.

 

TÄMÄ SOPIMUS EDELLYTTÄÄ VÄLIMIESMENETTELYN KÄYTTÖÄ (VAIN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT; TOSI. TAPAUSTEN YHDISTÄMINEN JA LUOKITTELU EI OLE SALLITUJA) RIITOJEN RATKAISEMISTA. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MYÖNTÄJÄ TARJOAA OHJELMISTON AINOASTAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT JA EHDOT, ETTÄ KÄYTTÖOIKEUSSAAJA HYVÄKSYY NE JA NOUDATA NE. KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA SINÄ (A) HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN JA HYVÄKSYTYÄ SEN EHTOJEN LAILLISESTI; JA (B) VASTAA JA TAKAA, ETTÄ: (I) OLET IKÄIÄINEN SITOVAAN SOPIMUKSEN SYNTYMISEKSI; JA (II) JOS KÄYTTÖOIKEUSSAAJA ON YHTIÖ, JULKINEN ORGANISAATIO TAI MUU OIKEUSKOHJA, SINULLA ON OIKEUS, VALTA JA VALTUUS SYNTYÄ TÄMÄ SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN PUOLESTA JA SIDOTTAA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN PUOLESTA. JOS KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN SAATTAJA EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MYÖNTÄJÄ EI ANNA OHJELMISTOA KÄYTTÖOIKEUKSIA KÄYTTÖOIKEUSSAAJALLA EIKÄ SINUN SINÄ SAA KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.

 

1. Lisenssin myöntäminen ja laajuus. Edellytyksellä, että Lisenssinsaaja noudattaa tiukasti kaikkia tämän sopimuksen ehtoja ja ehtoja, lisenssinantaja myöntää lisenssinsaajalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan, rajoitetun lisenssin Kauden aikana (määritelty jäljempänä) käytettäväksi vain Tämän Sopimuksen alaiset tuotteet ja ainoastaan ​​henkilöt, jotka ovat valtuutettu käyttämään Ohjelmistoa tämän sopimuksen nojalla myönnetyn lisenssin mukaisesti ("Valtuutetut käyttäjät"), Ohjelmisto ja kaikki käyttöoppaat, tekniset käsikirjat ja kaikki muu toimitettu materiaali Lisenssinantajan toimesta painetussa, sähköisessä tai muissa muodoissa, jotka kuvaavat ohjelmiston asennusta, toimintaa, käyttöä tai teknisiä tietoja ("Dokumentaatio") yksinomaan tässä sopimuksessa ja dokumentaatiossa esitetyllä tavalla ja edellyttäen, että niistä on maksettava sovellettavat lisenssimaksut ("Lisenssi"). Ohjelmistoille, jotka edellyttävät asennusta lisenssinsaajan tietokoneeseen (kuten dokumentaatiossa nimenomaisesti mainitaan), mukaan lukien mutta ei rajoittuen ViewScaniin ja AVfusioniin, lisenssi myöntää lisenssinhaltijalle lisäoikeuden, jota voivat käyttää yksinomaan Lisenssinsaajan Valtuutetut käyttäjät ja niiden kautta ja ainoastaan ​​sen käytön tukemiseksi. Ohjelmiston lisenssin mukaisesti (a) asentaa Dokumentaation mukaisesti yksi (1) kopio Ohjelmistosta yhdelle (1) tietokoneelle, joka on lisenssinsaajan omistama tai vuokrattu ja jonka hallinnassa on, ja (b) käyttää ja ajaa Ohjelmisto oikein asennettuna tämän sopimuksen ja dokumentaation mukaisesti. Kaikki lisenssinsaajan tekemät sallitut Dokumentaation kopiot: (i) ovat lisenssinantajan yksinomaista omaisuutta; (ii) ovat tämän sopimuksen ehtojen alaisia; ja (iii) sen on sisällettävä kaikki alkuperäisessä asiakirjassa olevat tavaramerkki-, tekijänoikeus-, patentti- ja muut immateriaalioikeudet (jäljempänä määritelty) ilmoitukset.

 

2. Kolmannen osapuolen materiaalit. Ohjelmisto sisältää ohjelmistoja, sisältöä tai muuta materiaalia, jonka omistavat yksityishenkilöt, yritykset, osakeyhtiöt, valtion viranomaiset tai muut tahot (jokainen "henkilö"), jotka eivät ole lisenssinantajat ja jotka toimitetaan Lisenssinsaajalle lisenssinsaajan ehdoilla. tämän Sopimuksen sisältämien lisenssien lisäksi ja/tai niistä poikkeavia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, "avoimen lähdekoodin" tai "ilmaisten ohjelmistojen" lisenssit ("Kolmannen osapuolen lisenssit"). Luettelo kaikista ohjelmistoon sisältyvistä ja kolmannen osapuolen lisensseillä toimitetuista materiaaleista löytyy tuotteista osoitteesta www.ipvideocorp.com/third-party-software-usage-agreement, ja sovellettavat kolmannen osapuolen lisenssit ovat pääsee sieltä linkkien kautta. Lisenssinsaaja on kaikkien kolmannen osapuolen lisenssien sitoma ja noudattaa niitä. Kaikki lisenssinsaajan tai sen valtuutettujen käyttäjien kolmannen osapuolen lisenssien rikkominen on myös tämän sopimuksen rikkomus.

 

3. Käytä rajoituksia. Lisenssinsaaja ei saa, ja hänen tulee vaatia, että sen Valtuutetut käyttäjät eivät suoraan tai epäsuorasti: (a) käytä (mukaan lukien kopiot) Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota Lisenssin soveltamisalan ulkopuolella; (b) tarjota kenelle tahansa muulle henkilölle, mukaan lukien kaikki Lisenssinsaajan alihankkijat, riippumattomat urakoitsijat, tytäryhtiöt tai palveluntarjoajat, pääsyn ohjelmistoon tai dokumentaatioon tai käyttää niitä; (c) muokata, kääntää, mukauttaa tai muuten luoda johdannaisteoksia tai parannuksia, riippumatta siitä, ovatko ne patentoitavia tai ei patentoitavissa, Ohjelmistosta tai Dokumentaatiosta tai sen osasta; (d) yhdistää Ohjelmiston tai minkä tahansa sen osan muihin ohjelmiin tai sisällyttää Ohjelmiston tai minkä tahansa sen osan muihin ohjelmiin; (e) suunnitella, purkaa, purkaa, purkaa tai muuten yrittää johtaa tai päästä käsiksi Ohjelmiston tai minkä tahansa sen osan lähdekoodiin; (f) poistaa, poistaa, muuttaa tai peittää ohjelmistoon tai dokumentaatioon tai sen mukana toimitettuja tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja tai muita immateriaalioikeuksia tai omistusoikeuksia koskevia huomautuksia, mukaan lukien niiden kopiot; (g) ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä, kopioida ohjelmistoa tai dokumentaatiota kokonaan tai osittain; (h) vuokrata, liisata, lainata, myydä, alilisensoida, luovuttaa, jakaa, julkaista, siirtää tai muutoin saattaa Ohjelmistoa tai mitä tahansa Ohjelmiston ominaisuuksia tai toimintoja saataville mille tahansa kolmannelle osapuolelle mistä tahansa syystä riippumatta siitä, onko tai ei verkkoon tai isännöidysti, mukaan lukien Internetin tai minkä tahansa web-hosting-palvelun, ohjelmiston, pilven tai muun teknologian tai palvelun yhteydessä; (i) käyttää ohjelmistoa tai dokumentaatiota minkä tahansa lain, asetuksen tai säännön vastaisesti; tai (j) käyttää Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota Ohjelmiston kilpailuanalyysiin, kilpailevan ohjelmistotuotteen tai -palvelun kehittämiseen tai mihin tahansa muuhun tarkoitukseen, joka on Lisenssinantajalle kaupallista haittaa.

 

4. Vastuu ohjelmiston käytöstä. Lisenssinsaaja on vastuussa kaikesta Ohjelmiston ja Dokumentaation käytöstä lisenssinsaajan tarjoaman pääsyn kautta suoraan tai välillisesti. Erityisesti ja rajoittamatta edellä mainitun yleisyyttä, Lisenssinsaaja on vastuussa kaikista toimista ja epäonnistumisista suorittaa vaadittuja toimenpiteitä ohjelmiston ja dokumentaation suhteen sen Valtuutettujen käyttäjien tai minkä tahansa muun henkilön, jolle Lisenssinsaaja tai Valtuutettu Käyttäjä voi toimittaa. Ohjelmiston ja/tai Dokumentaation pääsy tai käyttö riippumatta siitä, onko tällainen pääsy tai käyttö sallittu tämän Sopimuksen nojalla tai sen vastaista.

 

5 Tietojen kerääminen ja käyttö. Lisenssinsaaja ymmärtää, että lisenssinantaja voi suoraan tai epäsuorasti (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen kolmansien osapuolten palveluiden kautta) kerätä ja tallentaa tietoja Ohjelmiston ja Tuotteiden käytöstä ja laitteista, joihin Ohjelmisto on asennettu tai joiden kautta siihen muuten pääsee käsiksi. ja käytettyjä tai tietoja lisenssinsaajan laitteista seuraavien kautta: (i) ylläpito- ja tukipalvelujen tai Ohjelmistopäivitysten tarjoaminen; (ii) Ohjelmistoon sisältyvät turvatoimenpiteet; tai (iii) kaikki muut Lisenssinantajan Lisenssinsaajalle Ohjelmistoon tai Tuotteisiin liittyvät palvelut (yhteisnimitys "lisenssinhaltijan tiedot"). Lisenssinsaaja hyväksyy sen, että lisenssinantaja voi käyttää lisenssinsaajan tietoja mihin tahansa tarkoitukseen, joka liittyy mihin tahansa lisenssinsaajan ohjelmiston tai tuotteiden käyttöön tai lisenssinsaajan laitteisiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: (a) Ohjelmiston tai Tuotteiden suorituskyvyn parantaminen tai Ohjelmistopäivitysten kehittäminen, tuotetuki ja muut palvelut; (b) varmistaa, että Lisenssinsaaja noudattaa tämän Sopimuksen ehtoja, ja valvoa lisenssinantajan oikeuksia, mukaan lukien kaikki ohjelmistoon ja tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet; ja (c) lisenssinantajan verkkosivustojen ja/tai tuotteiden mukauttaminen asiakkaiden mieltymysten tai kiinnostuksen kohteiden mukaan. Lisäksi lisenssinsaaja hyväksyy sen, että lisenssinantaja voi käyttää lisenssinsaajan tietoja anonymisoidussa tai kootussa muodossa parantaakseen Lisenssinantajan liiketoimintaa, verkkosivustoja, tuotteita ja/tai palveluita, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Lisenssinantajan lisenssinsaajan tietojen käytön tällaisessa anonymisoidussa tai koostetussa muodossa on noudatettava kaikkia sovellettavia Yhdysvaltain lakeja. Lisäksi Ohjelmisto voi saada Lisenssinsaajan tietokoneen muodostamaan yhteyden Internetiin ja lisenssinhaltijan verkkosivustoon tai muihin online-tileihin ilmoittamatta siitä lisenssinsaajalle tai ilmoittamatta siitä. Tällainen yhteys voi syntyä useista mahdollisista syistä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tietojen, tietojen tai toimintojen tarjoamiseen Ohjelmistoon tai tietojen vastaanottamiseen lisenssinsaajalta. Aina kun Ohjelmisto muodostaa yhteyden Internetiin ja lisenssinantajan verkkosivustoon tai muihin online-tileihin, lisenssinantaja voi kerätä, tallentaa ja käyttää lisenssinsaajaa ja sen tietokonetta koskevia tietoja, ja siinä tapauksessa lisenssinantajan tietosuojakäytäntöä osoitteessa https://www.ipvideocorp.com. /tietosuojakäytäntö/ sovelletaan tämän Sopimuksen lisäksi.

 

6. Immateriaalioikeudet. Lisenssinsaaja ymmärtää ja hyväksyy, että Ohjelmisto ja Dokumentaatio toimitetaan lisenssin alaisena, eikä niitä myydä Lisenssinsaajalle. Lisenssinsaaja ei hanki mitään omistusoikeutta Ohjelmistoon tai Dokumentaatioon tämän Sopimuksen mukaisesti tai muita niihin liittyviä oikeuksia, paitsi käyttää niitä tässä myönnetyn Lisenssin mukaisesti ja kaikkien tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Lisenssinantaja ja sen lisenssinantajat ja palveluntarjoajat pidättävät ja säilyttävät koko oikeutensa, omistuksensa ja osuutensa ohjelmistoon ja dokumentaatioon ja kaikkiin rekisteröidyihin ja rekisteröimättömiin oikeuksiin, jotka on myönnetty, haettu tai muutoin nyt tai myöhemmin olemassa tai liittyvät mikä tahansa patentti-, tekijänoikeus-, tavaramerkki-, liikesalaisuus-, tietokanta- tai muu immateriaalioikeuslaki ja kaikki vastaavat tai vastaavat oikeudet tai suojamuodot missä tahansa päin maailmaa (yhteisnimitys "immateriaalioikeudet"), jotka johtuvat liittyvät ohjelmistoon tai dokumentaatioon. Lisenssinhaltijan tulee suojata kaikki ohjelmistot ja dokumentaatiot (mukaan lukien kaikki niiden kopiot) loukkaukselta, kavallukselta, varkaudelta, väärinkäytöltä tai luvattomalta käytöltä. Lisenssinsaaja ilmoittaa lisenssinantajalle viipymättä, jos Lisenssinsaaja saa tietoonsa Lisenssinantajan immateriaalioikeuksien loukkaamisesta ohjelmistossa tai dokumentaatiossa, ja tekee täysimääräistä yhteistyötä lisenssinantajan kanssa lisenssinantajan kustannuksella kaikissa oikeudellisissa toimissa, joita Lisenssinantaja toteuttaa immateriaalioikeuksiensa täytäntöönpanemiseksi.

 

7. Tuotteita ja ohjelmistoja koskevat rajoitukset. Lisenssinsaaja hyväksyy, että Tuotteet ja Ohjelmistot: (a) eivät ole sertifioituja hätätilanteissa ja (b) eivät ole kolmannen osapuolen valvoma hätäilmoitusjärjestelmä. Lisenssinsaaja hyväksyy lisäksi, että lisenssinantaja ei valvo hätäilmoituksia eikä lähetä hätäviranomaisia ​​mihinkään paikkaan hätätilanteessa. Lisenssinsaaja myöntää lisäksi, että lisenssinantajan tuotteet ja ohjelmistot eivät ole hengenpelastusratkaisu vaarassa oleville ihmisille eivätkä korvaa hätäpalveluja. Kaikki henkeä uhkaavat ja hätätapaukset tulee ohjata asianmukaisille pelastuspalveluille.

 

8. Riskin ottaminen. OHJELMISTON TAI TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN, MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITETTUIN KOLMANSIEN OSAPUOLEN TEKEMEISIIN TAPAHTUMIIN VASTAAMISESSA, ON OLEMASSA RISKIN TAI VAKAVAN VAHINGON MAHDOLLISUUS. KÄYTTÖOIKEUSSAAJA TUNNUSTAA JA HYVÄKSYY: (I) OHJELMISTON TAI TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT; (II) ETTÄ TÄLLAISET RISKIT VOIVAT OLLA MERKITTÄVIÄ, MUKAANMUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAAN RUOKALUVAN, PYSYVÄN VAMMAN, LAPAAMISEN JA KUOLEMAN; JA (III) ETTÄ TÄLLAISET RISKIT VOI AIHEUTTAA, SYNTYÄ TAI OLLA YHTEYDESSÄ KÄYTTÖOIKEUSSAAJAN TOIMENPITEISTÄ, MUIDEN TOIMINTA TAI TOIMIMATTOMUUS, TUOTTEEN KUNNOSSA TAI TOIMINNASSA (TAI TOIMINNASSA) TAI TOIMINNASSA. MIKÄNEN PUOLEEN LAITUMINEN. JA KÄYTTÖOIKEUSSAAJA OTTAA TIETOISESTI JA VAPAASTI KAIKKI TÄLLAISET RISKIT (TUDETTUJA JA TUNTEMATTOMAT, ENNAKOITETTUJA JA ENNAKKOAMATONTA) JA OTTAA TÄYDEN VASTUUN KÄYTÖSTÄ OHJELMISTON, RAJOITETTUJEN TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN, MUKAAN MUKAAN LUKIEN MUKAAN TUOTTEET. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN ILMOITTAMISTA RIKOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ TAI HÄTÄTILANTEISTA ("TAPAHTUMAT") ILMOITTAMISTA LUONNISTETTA KOSKEVAT RISKIT TUNNUSTAA JA HYVÄKSYY, VASTAA TAI EI VASTAA TAPAHTUMAIHIN TAI EI VASTAA TAPAHTUMAAN JA TAPAHTUMAAN LIITTYVÄT RISKIT MAHDOLLISUUS, ETTÄ: (A) TAPAHTUMA ON VÄÄRIN, EPÄTARKKA TAI VIRHEEN, VIRHEEN TAI HUOLON JOHTAMINEN; JA (B) KÄYTTÖOIKEUSSAAJA OTA VASTUUTA TOIMENPITEISTÄ TAI TOIMINTATOIMINNASSA VASTAAMISESSA TAPAHTUMAAN, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUUTTA RAJOITTAMISTA TOIMINTAOHJELMAA OUTTAMISESTA KÄYTTÖOIKEUSSAAJAN TAI MUIDEN VAHINKOON.

 

9. Vientiasetus. Ohjelmisto ja dokumentaatio voivat olla Yhdysvaltain vientivalvontalakien alaisia, mukaan lukien Export Control Reform Act -laki ja siihen liittyvät määräykset. Lisenssinsaaja ei saa suoraan tai epäsuorasti viedä, jälleenviedä tai vapauttaa ohjelmistoa tai dokumentaatiota tai tehdä ohjelmistoa tai dokumentaatiota saataville sellaiselle lainkäyttöalueelle tai maalle, johon vienti, jälleenvienti tai luovuttaminen on lain mukaan kiellettyä, sääntö tai määräys. Lisenssinsaaja noudattaa kaikkia sovellettavia liittovaltion lakeja, määräyksiä ja sääntöjä ja suorittaa kaikki vaaditut sitoumukset (mukaan lukien tarvittavan vientilisenssin tai muun viranomaisen hyväksynnän hankkiminen) ennen ohjelmiston tai dokumentaation vientiä, jälleenvientiä, julkaisua tai muutoin asettamista saataville Yhdysvaltojen ulkopuolella

 

10. Yhdysvaltain hallituksen oikeudet. Ohjelmisto on kaupallinen tietokoneohjelmisto, sellaisena kuin se on määritelty 48 CFR §2.101:ssä. Vastaavasti, jos Lisenssinsaaja on Yhdysvaltain hallitus tai mikä tahansa sopimuspuoli, Lisenssinsaaja saa vain ne oikeudet Ohjelmistoon ja Dokumentaatioon, jotka on myönnetty kaikille muille loppukäyttäjille lisenssin nojalla kohdan (a) 48 CFR §227.7201 - 48 CFR mukaisesti. §227.7204 puolustusministeriön ja heidän urakoitsijoidensa osalta tai (b) 48 CFR §12.212 kaikkien muiden Yhdysvaltain hallituksen lisenssinsaajien ja heidän urakoitsijoidensa osalta.

 

11. Ero ja irtisanominen. Tämä Sopimus ja sen nojalla myönnetty Lisenssi ovat voimassa Ohjelmiston sisältävän Tuotteen soveltuvissa tilauslomakkeissa määritellyn ajan tai siihen asti, kunnes se irtisanotaan aikaisemmin tässä määritellyllä tavalla ("Ehdo"). Lisenssinsaaja voi irtisanoa tämän sopimuksen lopettamalla käytön ja tuhoamalla kaikki ohjelmiston ja dokumentaation kopiot. Lisenssinantaja voi irtisanoa tämän sopimuksen, ja se tulee voimaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti Lisenssinsaajalle, jos Lisenssinsaaja rikkoo tätä sopimusta ja tällainen rikkomus: (i) on mahdoton korjata; tai (ii) on parannettavissa, pysyy parantumattomana kymmenen (10) päivän kuluttua siitä, kun Lisenssinantaja on antanut asiasta kirjallisen ilmoituksen. Lisenssinantaja voi irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi, jos lisenssinsaaja hakee tai on hakenut sitä vastaan ​​vapaaehtoista tai tahatonta konkurssia tai minkä tahansa muun maksukyvyttömyyslain nojalla, tekee tai pyrkii tekemään yleisen toimeksiannon velkojiensa hyväksi tai hakee tai antaa suostumuksensa edunvalvojan, pesänhoitajan tai omaisuudenhoitajan nimeämiseen merkittävälle osalle omaisuuttaan. Tämän Sopimuksen päättyessä tai aiemmin päättyessä myös tässä myönnetty Lisenssi päättyy, ja Lisenssinsaajan tulee lopettaa ohjelmiston ja dokumentaation kaikkien kopioiden käyttö ja tuhota ne. Mikään voimassaolon päättyminen tai irtisanominen ei vaikuta lisenssinsaajan velvollisuuteen maksaa kaikki lisenssinsaajan maksut, jotka ovat saattaneet tulla erääntyneiksi ennen kyseistä päättymistä tai irtisanomista, tai oikeuttaa lisenssinsaajan hyvitykseen.

 

12. Rajoitettu takuu.

 

(a) Lisenssinantaja takaa, että kolmenkymmenen (30) päivän ajan siitä, kun Lisenssinsaaja on lisensoinut Ohjelmiston, tai sen ostopäivämäärän, joka on ilmoitettu missä tahansa soveltuvassa tilauslomakkeessa Ohjelmiston sisältävälle Tuotteelle, sen mukaan kumpi on aikaisempi, (i) kaikki tietovälineet, joilla ohjelmisto toimitetaan ilman aineellisia vaurioita eikä materiaali- ja valmistusvirheitä normaalissa käytössä; ja (ii) Ohjelmisto sisältää pääosin Dokumentaatiossa kuvatut toiminnot, ja kun se on asennettu oikein tietokoneeseen, joka täyttää dokumentaation määritykset ja jota käytetään dokumentaation mukaisesti, se toimii olennaisesti sen mukaisesti. Yllä olevia takuita ei sovelleta, ja ne raukeavat, jos lisenssinsaaja rikkoo jotakin tämän sopimuksen olennaista ehtoa tai jos lisenssinsaaja, valtuutettu käyttäjä tai joku muu henkilö on antanut Ohjelmistoon pääsyn Lisenssinsaajalta tai valtuutetulta käyttäjältä riippumatta siitä tämän sopimuksen rikkominen: (a) asentaa tai käyttää ohjelmistoa mihin tahansa laitteistoon tai ohjelmistoon, jota ei ole määritelty dokumentaatiossa, tai niiden yhteydessä; (b) muuttaa tai vahingoittaa Ohjelmistoa tai mediaa, jolla se toimitetaan, mukaan lukien epänormaali fyysinen tai sähköinen rasitus; tai (c) käyttää Ohjelmistoa väärin, mukaan lukien Ohjelmiston käyttö muulla tavalla kuin asiakirjoissa määritellyllä tavalla.

 

(b) Jos osassa 12(a) määritellyn takuuajan aikana mikä tahansa takuun piiriin kuuluva Ohjelmisto ei toimi olennaisesti Dokumentaation mukaisesti, eikä tällaista vikaa suljeta pois osan 12(a) mukaisesta takuusta, lisenssinantaja Ellei Lisenssinsaaja ilmoittaa lisenssinantajalle viipymättä kirjallisesti tällaisesta viasta, se oman harkintansa mukaan joko: (i) korjaa tai vaihtaa Ohjelmiston edellyttäen, että Lisenssinsaaja toimittaa lisenssinantajalle kaikki tiedot, joita lisenssinantaja pyytää ilmoitetun vian ratkaisemiseksi, mukaan lukien riittävät tiedot antaa lisenssinantajalle mahdollisuuden luoda tällainen vika uudelleen; tai (ii) hyvittää tällaisesta Ohjelmistosta maksetut lisenssimaksut, edellyttäen että Lisenssinsaaja lopettaa kaiken käytön ja lisenssinantajan pyynnöstä palauttaa lisenssinantajalle kaikki ohjelmiston kopiot. Jos lisenssinantaja korjaa tai vaihtaa Ohjelmiston, takuu jatkuu kohdassa 12(a) määritellystä alkuperäisestä päivämäärästä, ei siitä lähtien, kun Lisenssinsaaja on vastaanottanut korjauksen tai vaihdon. Tässä osiossa 12 mainitut korjaustoimenpiteet ovat Lisenssinsaajan ainoat oikeussuojakeinot ja Lisenssinantajan ainoa vastuu tämän sopimuksen mukaisesti.

 

(c) OSA 12 MUKAISTA RAJOITETTUA TAKUUTA lukuun ottamatta OHJELMISTO, ASIAKIRJAT JA TUOTTEET TOIMITETAAN KÄYTTÖOIKEUSSELLAISEEN SELLAISEENA JA KAIKKI VIHEET JA VIAT ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI SALLITTUUN SUURIMMAAN LUOTTEEN MYÖNTÄJÄ OMASTA PUOLESTAAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN NUOSTA JA NIIDEN JA NIIDEN KOHTAISTEN KÄYTTÖOIKEUSLUVANANTOJEN, PALVELUNTAAJIEN JA AGENTUURIEN MYÖNTÄVÄT ILMOITUKSESTA TAI AGENTUURIA. OHJELMISTON, DOKUMENTAATIOIN JA TUOTTEIDEN KOSKEVAT MUKAAN MUKAAN LUKIEN KAIKKI TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA, OMISTUKSISTA JA LOUKKAMATTOMUKSISTA SEKÄ TAKUITA, TAKUITA, MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI TAPAHTUMISESTA. . ILMAN EDELLÄ OLEVAA RAJOITTAMAAN LISENSSINANTAJA MYÖNTÄ MITÄÄN TAKUITA TAI SITOUMUKSIA EIKÄ VÄLI MITÄÄN ESITYSTÄ SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO, DOKUMENTATIO TAI TUOTTEET TÄYTTÄÄN KÄYTTÖOIKEUSSÄÄNTÖJEN VAATIMUKSET, SAAVUTTAMME TAI SAAVUTTAMME MINKÄÄN TULOKSIA. TAI PALVELUT, TOIMIVAT KESKITTYMÄTTÖMÄTTÄ, TÄYTTÄVÄT MITÄÄN SUORITUSKYKY- TAI LUOTETTAVUUSSTANDARDIA TAI OVAT VIRHEETTÖMÄT, TAI ETTÄ VIRHEET TAI VIAT VOIDAAN TAI TULEVAT KORJAA.

 

13. Vastuun rajoitus. SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISESTI SALLITTUA RAJOITTAA:

 

(a) MISSÄÄN TAPAUKSESTA LISÄÄNANTAJA TAI SEN TYTÄRYHTIÖT TAI MITÄÄN SEN TAI NIIDEN KOHTAVAT KÄYTTÖOIKEUSANTAJISTA, PALVELUNTAAJAT JA AGENTEET EIVÄ OLE VASTUUSSA KÄYTTÖOIKEUSSAAJALLA TAI KOLMANSALLE OSAPUOLELLE MISSÄÄN KÄYTÖSTÄ, KESKEISTYMISESTÄ TAI KÄYTTÖJÄRJESTELMISTÄ. ASIAKIRJAT TAI TUOTTEET; MENETETYT TULOT TAI VOITOT; PALVELUJEN, LIIKETOIMINNAN TAI LIIKEARVOJEN VIIVEISTÄ, KESKEYTYMISTÄ TAI MENETTÄMINEN; TIETOJEN MENETTYMINEN TAI TULOTTUMINEN; JÄRJESTELMÄVIRHEESTÄ, TOIMINNASSA TAI SAMMUKSESTA JOHTUNUT MENETTY; TIETOJEN TARKKAAN SIIRTÄMISEEN, LUKEMISEEN TAI LÄHETTÄMISEEN EIVÄT; PÄIVITYS TAI OIKEIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN EIVÄTTÖMINEN; JÄRJESTELMÄN YHTEENSOPIMATTOMUUS; TAI TURVALLISUUDEN RIKKOMUKSET; TAI MISTÄÄN SEURANTALISISTA, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ESIMERKKIVALTAISTA, ERITYISET TAI RANGAISTUKSISTA VAHINGOISTA, JOKA JOHTOPÄÄN JOHTOPÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ TAI SIIHEN YHTEYDESSÄ, W, MUUDEN SOPIMUKSEN RIKKOMINEN JA MUUN MÄÄRÄN SOPIMUKSEN RIKKOMINEN, RIKKOMUKSET (MUKAAN LUKITUKSEN MUKAISESTI) TAI LISÄÄNANTAJAA EI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

 

(b) MISSÄÄN TAPAHTUMASSA EIVÄT OLE KÄYTTÖOIKEUKSEN ANTAJAN JA SEN TYTÄRYHTIÖT, MUKAAN lukien MITÄÄN SEN TAI NIIDEN KOHTAVAT KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSET, PALVELUNTAAJIEN JA AGENTAJIEN KOLEKTIIVISTA KOKONAISVASTUUTA TÄMÄN MYÖNTÄMÄN MÄÄRÄN MÄÄRÄN MÄÄRÄN MÄÄRÄN MÄÄRÄN ALALLA TAI SIIHEN YHTEYDESSÄ. , MUKAANLUUN SOPIMUSRIKKOMINEN, vahingonkorvausvahingot (mukaan lukien huolimattomuus), tiukka VASTUU JA MUUTOIN YLITTÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MUKAISESTI KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN OHJELMISTOSTA, ASIAKIRJOISTA TAI TUOTTEISTA MAKSETUN KOKONAISSUMMAN.

 

(c) OSINNAN 13(a) JA OSASIAN 13(b) MUKAISESTI RAJOITUKSET, VAIKKA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN OIKEUSKEINÄT EIVÄTTÄVÄT NIIDEN PERUSTARVITTAESSA.

 

14. Vahingonkorvaus. Lisenssinsaaja sitoutuu korvaamaan, puolustamaan ja pitämään vaarattomina Lisenssinantajaa ja sen tytäryhtiöitä sekä sen ja heidän vastaavia virkamiehiä, johtajia, työntekijöitä, edustajia, tytäryhtiöitä, lisenssinantajia, palveluntarjoajia, seuraajia ja luovutuksia kaikista vahingoista, vastuista, menetyksistä, puutteista, vaatimukset, toimet, tuomiot, sovintoratkaisut, korot, palkinnot, rangaistukset, sakot, kustannukset tai kaikenlaiset kulut (mukaan lukien mutta ei rajoittuen kohtuulliset asianajajan palkkiot), jotka johtuvat tai liittyvät: (i) Lisenssinhaltijan ohjelmiston käyttöön tai väärinkäyttöön (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, mikä tahansa lisenssinsaajan ohjelmiston kautta toimittama sisältö), dokumentaatio tai tuotteet tai (ii) lisenssinsaajan minkä tahansa tämän sopimuksen mukaisen esityksen, takuun tai velvoitteen rikkominen.

 

15. Sekalaiset.

 

(a) Kaikkiin tähän sopimukseen liittyviin tai siihen liittyviin asioihin sovelletaan New Yorkin osavaltion sisäisiä lakeja ja niitä tulkitaan niiden mukaisesti ilman, että lainvalintaa tai lainvalintaa tai sääntöä sovelletaan. Kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti lisenssinsaaja suostuu luopumaan: (i) oikeudestaan ​​riitauttaa kaikki tämän sopimuksen mukaiset vaatimukset tuomioistuimessa tai valamiehistön edessä; ja (ii) sillä on oikeus yhdistää kaikki vaatimukset ja/tai osallistua mihin tahansa ryhmäkannevaatimuksiin, jotka voivat syntyä tästä syystä millä tahansa tavalla tai foorumilla. Sen sijaan kaikki vaatimukset, riidat tai kaikenlaiset tästä johtuvat kiistat, joita lisenssinantaja ja lisenssinsaaja eivät voi ratkaista sovinnollisesti, ratkaistaan ​​yksinomaan ja lopullisesti välimiesmenettelyssä, jota hallinnoi American Arbitration Association sen kaupallisten välimiesmenettelysääntöjensä mukaisesti. Välimiehen tai välimiesten antamaa tuomiota koskeva tuomio voidaan antaa missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Välimiesmenettely käydään yhden välimiehen paneelissa, joka istuu New Yorkin piirikunnassa, New Yorkissa. Välimiesmenettelyn kieli on englanti. Välimies on velvollinen ratkaisemaan kaikki riidat New Yorkin osavaltion lakien mukaisesti. Välimiehen (välimiesten) päätös on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on todettava kirjalliset tosiasiat, ja se on lopullinen ja osapuolia sitova. Kumpikin osapuoli vastaa kaikista sellaisista välimiesmenettelyistä tosiasiallisesti aiheutuneista omista kuluistaan, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, asianajajien palkkiot; edellyttäen kuitenkin, että jos Lisenssinantaja on hallitseva osapuoli, sillä on oikeus saada korvaus välimiesmenettelyn yhteydessä aiheutuneista kohtuullisista asianajajapalkkioista ja niihin liittyvistä kuluista. Mitä tulee edellä mainittuun välimiesmenettelyyn, lisenssinsaaja täten nimenomaisesti luopuu kaikista oikeuksistaan ​​yhdistää mitä tahansa vaatimusta ja/tai osallistua mihin tahansa ryhmäkanteeseen, minkä tahansa lajin tai luonteen tahansa.

 

(b) Lisenssinantaja ei ole vastuussa tai vastuussa Lisenssinsaajaa kohtaan, tai sen katsotaan olevan laiminlyönyt tai rikkonut tämän sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan, jos tämä epäonnistuminen tai viivästyminen johtuu lakoista, työriidoista, kansalaislevottomuuksista, mellakka, kapina, hyökkäys, epidemia, pandemia, vihollisuudet, sota, terrori-isku, kauppasaarto, luonnonkatastrofi, Jumalan teot, tulva, tulipalo, sabotaasi, vaihtelut tai sähkön saatavuuden puute tai lisenssinhaltijan laitteet, omaisuuden menetys ja tuhoutuminen , tai muista olosuhteista tai syistä, jotka eivät ole lisenssinantajan kohtuullisessa hallinnassa.

 

(c) Kaikki tässä mainitut ilmoitukset, pyynnöt, vaatimukset ja muut yhteydenotot on tehtävä kirjallisesti, ja ne katsotaan annetuiksi: (i) kun ne toimitetaan käsin; ii) vastaanottajan vastaanottamana, jos lähettäjä on kansallisesti tunnustettu yön yli-kuriiri (kuittausta pyydetään); (iii) faksilla tai sähköpostilla lähetyspäivänä (lähetysvahvistuksen kanssa), jos se lähetetään vastaanottajan normaalina työaikana, ja seuraavana arkipäivänä, jos se lähetetään vastaanottajan normaalin aukioloajan jälkeen; tai (iv) kolmantena päivänä lähetyspäivän jälkeen, todistettuna tai kirjattuna kirjeenä, pyydetty palautuskuitti, postimaksu maksettu etukäteen. Tällaiset viestit lähetetään asianomaisille osapuolille osoitteisiin, jotka on ilmoitettu missä tahansa soveltuvassa Ohjelmiston sisältävän Tuotteen tilauslomakkeessa, tai Lisenssinsaajan tapauksessa ne voidaan lähettää myös kaikkiin lisenssinantajalle Ohjelmiston rekisteröinnin yhteydessä annettuihin yhteystietoihin. Ohjelmiston sisältävät tuotteet.

 

(d) Tämä Sopimus sekä kaikki asiakirjat tai käytännöt, jotka on sisällytetty tähän viittauksella, muodostavat ainoan ja kokonaisen sopimuksen lisenssinsaajan ja lisenssinantajan välillä koskien tämän sopimuksen sisältöä ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat ja samanaikaiset sopimukset, sopimukset, esitykset ja takuita, sekä kirjallisia että suullisia, koskien tällaista aihetta.

 

(e) Lisenssinsaaja ei saa luovuttaa tai muutoin siirtää mitään oikeuksiaan tai delegoida tai muutoin siirtää mitään tämän sopimuksen mukaisia ​​velvollisuuksiaan tai suoritustaan ​​kussakin tapauksessa vapaaehtoisesti, tahattomasti, lain nojalla tai muuten ilman lisenssinantajan etukäteen antamaa lupaa. kirjallinen suostumus, jonka Lisenssinantaja voi antaa tai evätä oman harkintansa mukaan. Mikään delegointi tai muu siirto ei vapauta lisenssinsaajaa tämän sopimuksen mukaisista velvoitteista tai suorituksista. Kaikki tämän osion 15(e) vastaiset oletetut toimeksiannot, valtuutukset tai siirrot ovat mitättömiä. Lisenssinantaja voi vapaasti luovuttaa tai muutoin siirtää kaikki tai osan oikeuksistaan ​​tai delegoida tai muutoin siirtää kaikki tai osan tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ​​tai suorituksistaan ​​ilman lisenssinsaajan suostumusta. Tämä Sopimus sitoo ja on hyödyksi osapuolia sekä heidän sallittuja seuraajiaan ja luovuttajiaan.

 

(f) Tämä sopimus on tarkoitettu yksinomaan tämän sopimuksen osapuolten ja heidän seuraajiensa ja sallittujen luovutusten eduksi, eikä mikään tässä, nimenomaisesti tai epäsuorasti, ole tarkoitettu kenellekään muulle henkilölle tai anna sille mitään laillista tai tasapuolista oikeutta, etua tai oikeussuojakeinoa minkä tahansa luonteen tämän sopimuksen perusteella tai sen perusteella.

 

(g) Tätä sopimusta voidaan muuttaa, muuttaa tai täydentää vain kummankin osapuolen allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella. Mikään sopimuspuolen luopuminen mistään tämän sopimuksen määräyksistä ei ole voimassa, ellei sitä ole kirjallinen ja luopuva osapuoli allekirjoittanut. Lukuun ottamatta tässä sopimuksessa mainittuja tapauksia, mikään tästä sopimuksesta johtuvien oikeuksien, oikeussuojakeinojen, valtuuksien tai etuoikeuksien käyttämättä jättäminen tai käyttämisen viivästyminen ei vaikuta tai tulkitse niistä luopumisena; eikä mikään tässä asetetun oikeuden, oikeussuojakeinon, vallan tai etuoikeuden yksittäinen tai osittainen käyttö estä niiden muuta tai myöhempää käyttöä tai minkään muun oikeuden, oikeuskeinon, toimivallan tai etuoikeuden käyttöä.

 

(h) Jos jokin tämän sopimuksen ehto tai määräys on pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton millä tahansa lainkäyttöalueella, tällainen pätemättömyys, laittomuus tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta mihinkään muuhun tämän sopimuksen ehtoon tai määräykseen tai mitätöi tai tee täytäntöönpanokelvottomaksi kyseinen ehto tai määräys mikä tahansa muu lainkäyttöalue. Todettuaan, että jokin ehto tai muu ehto on pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, osapuolet neuvottelevat hyvässä uskossa muuttaakseen tätä sopimusta siten, että se vaikuttaa osapuolten alkuperäiseen tarkoitukseen mahdollisimman tarkasti molempia osapuolia hyväksyvällä tavalla. että tässä suunnitellut liiketoimet toteutetaan mahdollisimman suuressa määrin alkuperäisen kaavan mukaisesti.

 

Kysymyksiä tai lisätietoja. Jos sinulla on kysyttävää tästä EULA:sta, ota yhteyttä lisenssinantajaan osoitteessa https://www.ipvideocorp.com/contact-us/.